Synergy Accessibility Tips Chế độ Trợ năng

Kích hoạt tài khoản cha mẹ

 

Vui lòng trả lời (các) câu hỏi sau đây trước khi tiếp tục.
Bạn hiện có một học sinh theo học tại bất kỳ trường nào trong trường công lập liên bang?
Bạn đã bao giờ có một học sinh ghi danh tại bất kỳ trường học trong liên bang Way Public School?
Bạn đã bao giờ gửi một đăng ký cho một học sinh đến bất kỳ trường học trong liên bang Way Public School?